logo

Vortici – Hidetoshi Nagasawa, Mantova

11 luglio 2016